lundi 2 janvier 2017

MỤC LỤC
NĂM 2019
 * HOA THƠ NỞ từ tháng :

02  03 04 05 06


NĂM 2018 

* HOA THƠ NỞ từ tháng :

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 
09 : (1)(1.1)(1.2)(2)(3)(4)(4 .1)(4 .2)(4 .3)(5)
10 :  (1) (2) (3) 11 : (1) (2)

* CHÚC SINH NHẬT THÀNH VIÊN:


01 - 02- 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 


* VIDEO CLIP VHTD từ tháng :

05 : 
https://www.youtube.com/watch?v=cKAfaA6OVOk              tuần 1
 https://www.youtube.com/watch?v=p1ysNxgt734                  tuần 3
https://www.youtube.com/watch?v=QzlDivHILL4                    tuần 3.1

06 : 
https://www.youtube.com/watch?v=KJ04uWKI9yk               tuần 1
https://www.youtube.com/watch?v=FwDw01L3co8             tuần 3
https://www.youtube.com/watch?v=QgNrOSZjpsw              tuần 4

 07 :
https://www.youtube.com/watch?v=hobcL-JglUE             Tuần 1
https://www.youtube.com/watch?v=fkTJfW_xuVE               Tuần 1(1)
https://www.youtube.com/watch?v=0__96T74n84                  Tuần2(1)
https://www.youtube.com/watch?v=q6ae79fQM_o     Tuần2(2) 
https://www.youtube.com/watch?v=s3kiz_UPGzo     Tuần 4 

 08 :

https://www.youtube.com/watch?v=9j3h624ccJ8              Tuần 1
https://www.youtube.com/watch?v=I9o--KeXNjg            Tuần 2
https://www.youtube.com/watch?v=UVwvF9Q33k4            Tuần 3(1)

  NĂM 2017 


* HOA THƠ NỞ từ tháng :
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 -08

09 - 10 - 11 - 12* CHÚC SINH NHẬT THÀNH VIÊN:

01 - 02 -  03 - 06 - 07 - 08 - 09-10 -11 - 12NĂM 2016

* HOA THƠ NỞ từ tháng :


01  - 02 - 03 - 04 05 - 06-


 07 08 09 - 10 -11 -12

**** Chúc SN thành viên : 

Tháng:  01  02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 -12


NĂM 2015

* HOA THƠ NỞ từ tháng :

03 - 04 - 05 06
            07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

* Chúc SN thành viên :

Aucun commentaire:

Publier un commentaire